NOWY PROJEKT W MUZEUM!

Filharmonia Opolska w Opolu w partnerstwie z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu , Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz Województwem Opolskim realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim

 

​Termin realizacji: czerwiec 2015 – grudzień 2017

Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez następujące działania w Muzeum Wsi Opolskiej:

- Modernizacja – rewitalizacja i remont 3 obiektów zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w celu stworzenia bazy edukacji ekologicznej – baza edukacyjna służyć będzie działaniom mającym na celu kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie ochrony środowiska na obszarach rolniczych  z zachowaniem tradycyjnych elementów krajobrazów  wiejskich.

- Inwentaryzacja oraz opracowanie koncepcji modelowego zagospodarowania zieleni  - w celu popularyzacji prawidłowych form kształtowania otoczenia przyjaznego dla wszystkich pożytecznych gatunków owadów, w szczególności trzmieli. Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu terenów zielonych , w tym wykorzystaniu odpowiednich roślin kwitnących nastąpi popularyzacja wiedzy na temat środowiska życia trzmieli innych pożytecznych owadów.

- Stworzenie wzorcowych form zagospodarowania terenów zielonych tradycyjnej wsi opolskiej – poprzez pokazową , tradycyjną hodowlę zwierząt oraz utworzenie tradycyjnych ogródków przydomowych , pól i zadrzewień. Ogródki będą stanowić pokazowe rabaty pokarmowe dla trzmieli i innych pożytecznych owadów. Obiekty te zostaną wykorzystane podczas praktycznych lekcji edukacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży, w czasie imprez plenerowych a także docelowo dla wszystkich zwiedzających.

- Organizacja imprezy plenerowej pn. Piknik ekologiczny – podczas imprezy prezentowany będzie m.in. spektakl pt. Wszystkie stworzenia czyli jak włochatym bywa źle, przygotowany przez Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu, koncert symfoniczny Filharmoników Opolskich wokół motywów przyrodniczych oraz kiermasze produktów ekologicznych.

- Warsztaty / zajęcia ekologiczne – zrealizowane zostaną dwa cykle zajęć z zakresu edukacji ekologicznej: Rola trzmiela w przyrodzie oraz Rośliny ważne dla trzmieli i innych pożytecznych owadów, w tym chronione i zagrożone.

- Organizacja konkursu na najpiękniejsze, kwietne, tradycyjne zagospodarowanie ogródków przydomowych na terenach wiejskich – konkurs skierowany do mieszkańców województwa opolskiego.

- Opracowanie i wydanie pokonkursowego albumu- wydany zostanie pokonkursowy album prezentujący tradycyjne zagospodarowanie ogródków przydomowych opolskiej wsi, sprzyjające ochronie trzmieli i siedlisk z nim związanych, w celu promowania dobrych praktyk, służących ochronie zagrożonego gatunku.

- Warsztaty / zajęcia edukacyjne dla mieszkańców 5 wybranych wsi w województwie opolskim znajdujących się na obszarze Natura 2000 warsztaty będą miały na celu przywrócenie kwiecistego charakteru wsi, sprzyjającego ochronie trzmieli i innych pożytecznych owadów, poprzez zapoznanie z tradycyjnym zagospodarowaniem ogródków przydomowych, tradycyjnymi gatunkami roślin oraz ich wymaganiami. 

OFERTA EDUKACYJNA REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU - WARSZTATY EKOLOGICZNE.

 

Projekt “Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.