Wynajem terenu Muzeum

WYNAJEM TERENU

Odpłatność za udostępnienie miejsca i zorganizowanie imprezy kulturalnej, pokazów, uroczystości, biesiad, spektakli itp. ustalana będzie każdorazowo na zasadzie ceny umownej– na podstawie indywidualnych negocjacji i kalkulacji, z zachowaniem następującego ramowego cennika, będącego sumą:

1) iloczynu ilości godzin i ceny za godzinę uwzględniającą liczbę osób:

LICZBA OSÓB CENA ZA GODZINĘ (NETTO)
do 50 100-200 zł
50-100 200-400 zł
100-300 400-600 zł
300-500 600-800 zł
ponad 500 800-1000 zł

2) opłaty dodatkowej z tytułu kosztów poniesionych przez Muzeum na obsługę techniczną, zabezpieczenie terenu, wypożyczenie sprzętu, organizację pokazów, obsługę gastronomiczną itp.

3) innych opłat wynikających z charakteru przedsięwzięcia
 
  •  Opłaty, o których mowa nie zwalniają od wymogu wykupienia biletów wstępu do Muzeum przez osoby biorące udział w realizowanym przedsięwzięciu.
  •  W uzasadnionych wypadkach Dyrektor Muzeum może odstąpić od pobierania opłaty,o której mowa powyżej albo podjąć decyzję o jej zmniejszeniu lub zwiększeniu.